Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,

Проект  BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,

 На 8 и 9 май 2021г. педеагогическите специалисти при ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Враца,участваха активно в обучение на тема "Тайната на иновационните образователни техногии и платформи по  STEM дисциплини  по проект  BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, което се проведе в гр. Хисаря.
  Учителите останаха удовлетворени и обогатиха знанията и уменията си, свързани с професионалното и личностно израстване.