Проекти

BG05M9OP001‐2.056 ‐ „СОЦИАЛНО‐ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2,

BG05M9OP001‐2.056 ‐ „СОЦИАЛНО‐ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2,

BG05M9OP001‐2.056 ‐ „СОЦИАЛНО‐ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. От учебната 2021-2022 година ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ е партньор на община Враца по изпълнение на проекта. Дейностите се реализират в: I. Създадените творчески клубове: 1. Клуб 1 „Спортът е здраве” с ръководител г-жа Десислава Савова 2. Клуб 2 „Моето утре започва от днес – финансово грамотен” с ръководител г-жа Мариела Тодорова 3. Клуб 3 „Светът на компютрите” с ръководител г-жа Даниела Аврамова 4. Клуб 4 „Театрална работилничка” с ръководител г-жа Ани Каменова II. Допълнително обучение по български език, където са създадени две групи - една в начален и една в прогимназиален етап с ръководители г- жа Надя Стоянова и г-жа Ани Каменова. III. - Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование, където са сформирани две групи с ръководител г-жа Галина Литова.

Научи повече