проект "Подкрепа за успех"

проект "Подкрепа за успех"

проект "Подкрепа за успех"

10.06.2019

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г. Целта на проекта е да адресира проблемите на децата, които срещат трудности в ученето и имат пропуски в усвояването на учебното съдържание. Обхващат се и ученици, които са в риск от отпадане от образователната система. Идеята е да се работи допълнително с тях, чрез допълнително обучение по учебните предмети, за да се преодолеят пропуските и в усвояването на знанията си, за да могат да се включат по-успешно в учебния процес и да бъдат активни участници в цялостната образователна система. По проекта ще има дейности за родители, за медиатори и социални работници, за да се подкрепят учителите в процеса на приобщаването на децата. Основен фокус по проекта ще са също професионалната квалификация, ранното информиране и запознаване с професии, и ранното кариерно ориентиране на учениците, основно между пети и седми клас. 15% от стойността на проекта ще бъдат отделени за допълнителни занимания по интереси на децата, като основният акцент ще са дигиталните умения и гражданското образование.

През учебната 2020-2021 година продължава участието на училището в проект “ Подкрепа за успех“.

  1. По дейност 3 - осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети са сформирани 6 групи – 3 в начален и 3 в прогимназиален етап.

2. По дейност 6 - осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от V до VII клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др. ще работят 3 групи в пети, шести и седми клас с кариерен консултант Николай Ценов.