Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

През учебната 2019/2020 година, Основно училище "Св. Св.К. и Методий" гр. Враца, бе включено в изпълнението на дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

- намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

- модернизиране на методите и средствата за обучение;

- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Участието на училището се изразява в реализиране на Дейност 6 по проекта: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

 Платформа за управление и контрол на проекта: https://oud.mon.bg/ 

 

Сформирани клубове: 

1. "ИТ - Знайко" - 1-4 клас

2. "Учим днес, за да можем утре" - 5-7 клас