Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Уважаеми родители и ученици,

 

ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Враца започна изпълнението на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

     Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

     Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

    ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ участва в изпълнението на всички дейности.

    Дейностите, по които се работи в момента са:

  • Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Обученията се провеждат в компютърния кабинет с малки групи от 5 ученици по 4 учебни часа,по теми, свързани с използването на Microsoft Teams. Включени са ученици, които през изминалата година не са участвали ефективно в ОРЕС или нямат умения за участие в ОРЕС.

  • Дейност 4. Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда.

Обученията са краткосрочни - по 2 астрономически часа и целят да се запознаят с използването на Microsoft Teams  и така да подпомагат учениците при използването на онлайн платформи.

    Всички участници се запознават с презентация, разработена от г -жа Мая Иванова, специално за обученията по проекта, включваща най-важните моменти от работата в Teams. Същата се предоставя на хартиен носител на всеки участник, заедно със сертификат за участие в проекта.