За нас

За нас

    Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” е част от образователната система на община Враца. Създадено е през 1972 година като Народно училище „Св.св. Кирил и Методий“- гр. Враца . От 1993 година двете училища НУ“Димчо Дебелянов“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ са обединени и се помещават в настоящата сграда.

 От учебната 2008/2009 година има статут на средищно училище. Училището е с дългогодишна история и работи за бъдещето на подрастващото  поколение в общината, за развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му в училището са сформирани  клубове по интереси.

     ОУ Св.св. Кирил и Методий участва в европейски проекти и национални програми към МОН. Работи в партньорство с Обществен съвет, Ученически съвет и Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправителствени организации. Към настоящия момент в него се обучават 106 ученика в дневна форма на обучение.

      В  училището работят 15 педагогически специалисти, от които директор, педагогически съветник, главен учител, 11 старши учители и 4 учители. Непедагогически персонал – 7 души: чистачи, главен счетоводител, общ работник, шофьор, главен икономист, помощник-учител

        В Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Враца училищната подготовка е общообразователна, разширена и допълнителна. Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:

             начален – от I до IV клас включително, и

             прогимназиален – от V до VII клас включително.

За учениците по ал. 1 от І до VІІ клас включително се предлага: целодневна организация на учебния ден; обедно хранене, организирано в помещение в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване на училищата, безплатен транспорт.