Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

Условия, графици и ред за организиране и провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година